Jamalpur Gymkhana, in all it's regal splendour

Previous photo .......... Photo Tour Home ............. Next photo